Doelstellingen

In de acte zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • 1a – “het in Gambia bevorderen en begeleiden van structurele projecten op het gebied van de medische zorg, onderwijs, landbouw, en ecologisch gebied, alsmede het uitvoeren van incidentele (hulp-)projecten, zulks ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging of afkomst.
  • 1b – het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • 2 – de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van het ontwikkelen, realiseren, begeleiden en borgen van de genoemde projecten.”

Hiervoor heeft de Stichting zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel, vestiging Groningen, het toegekende nummer is        KvK 57048339.

De Belastingdienst heeft de Stichting vrijgesteld van het heffen en betalen van BTW-tarieven en overige zakelijke belastingen.

anbi-logo[1]

Tevens is door de Belastingdienst de ANBI-status verleend, onder nummer RSIN 8524 17 093. Dit heeft tot gevolg, dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de persoonlijke (inkomsten)belasting.

De Stichting heeft een rekening  bij de ING-bank:                    nummer NL 75 INGB 0000 708807