Nieuw project gevonden!

Tijdens het laatste bezoek van onze voorzitter, Wim Annen, aan Gambia begin oktober 2021, is samen met Penda Sowe en Omar Sey overleg gepleegd over een nieuw project. Hiervoor hebben zij een 7-tal locaties bezocht, die graag voor hulp in aanmerking willen komen. Het waren bijna allemaal scholen, die ondanks dat zij met twee shifts werken, dwz een ochtendles van 8 – 13 uur en een middagles van 13 – 18 uur, zeer krap behuisd waren. De scholen zijn ondanks het twee-shift-systeem, overvol. 50 tot 60 leerlingen per klas en zeer slecht schoolmeubilair, waarbij vele leerlingen moeten staan tijdens de les. Bijna alle bezochte schoolgebouwen zijn op 7 juli 2020 getroffen door de tornado, die destijds in Gambia gewoed heeft. Lekkende en kapotte daken als gevolg daarvan.

Inrichtingen zijn verre van ideaal, cement- of zandvloeren en geen geschilderde lokalen. Al met al zou nieuwbouw noodzakelijk zijn evenals de sanitaire voorzieningen, meestal 2 a 4 toiletten voor zo’n 1100 leerlingen. Als je daar rondloopt (vooral in vergelijking met Nederland) heb je een zonnebril nodig en eelt op je hart. Hulp is hard nodig, maar we kunnen slechts beperkt helpen en dienen dus keuzes te maken. Wij moesten kiezen uit: een nieuwe middelbare school bouwen, voor vervolg onderwijs na de lagere school, of (niet onbelangrijk) de vele kapotte scholen opknappen (lekvrij maken) of nieuw opbouwen, of een medisch centrum oprichten, want de dichtstbijzijnde ziekenhuizen liggen op >20 km afstand en doktoren, de vroedvrouw komen niet zoals in Nederland naar de patienten. Deze worden vaak per ezelskar naar de ziekenhuizen getransporteerd over slechte zandwegen.

In Bafuloto, een gemeenschap van enkele kleinere dorpjes achter Farato, in de buurt van Brikama is door de Village Development Committee gevraagd om hun grootste wens, een medische hulppost, te realiseren. Op advies van Omar Sey, voormalig Health Minister en vaste relatie van onze Stichting, in overleg met Penda Sowe, de burgemeester en de regionale directeur gezondheidszorg, is na telefonisch overleg met de overige bestuursleden in Nederland, besloten te kiezen voor het bouwen van dit Medisch Centrum. Kosten begroot op 45000 euro, zonder de gebruikelijke omheining, inrichting en zonder woonruimte voor het verplegend personeel (zij moeten bij de mensen in het dorp slapen). De mensen uit het dorp zorgen wel voor het eten voor personeel en patienten.

Bij de onderhandelingen was ook direct een aannemer betrokken. Zijn offerte, inclusief tekeningen en begroting is bestudeerd en in orde bevonden. Na ondertekening van het contract is daags erna al begonnen met het uitzetten en bouwrijp maken van het door de alkalo (burgemeester) ter beschikking gestelde terrein. Inmiddels is de eerste steen al gelegd door Penda Sowe en Omar Sey, in bijzijn van de onderminister van het Health Ministry. Naar verwachting zal het Medisch Centrum Bafuloto eind april 2022 reeds geheel afgebouwd zijn.

De benodigde vergunningen, het in te zetten personeel en de logistieke ondersteuning zijn toegezegd door de regionale en landelijke overheden. Over de inrichting en mogelijke uitbreidingen zijn vooralsnog geen toezeggingen gedaan, dit ligt voorshands bij de Village Development Comm.

Alweer een prachtig project, daar doen we het voor. Wij kunnen U niet genoeg bedanken voor uw bijdragen, inzet en inbreng om dit project te realiseren. U had de gezichten moeten zien en het geluid en de muziek moeten horen toen ik het namens jullie bekend maakte, dat we dit project gaan oppakken, die dankbaarheid die daar wordt betuigd was geweldig. Dank aan jullie allemaal, Wim Annen, voorzitter.