Kascontrole jaarrekening 2014

Aan: Het bestuur van Stichting regenboog voor Gambia                              Van: Kascommissie

Hoogeveen: 15 juni 2015

Betreft: Bevindingen doornemen jaarcijfers 2014

Geacht bestuur,

Hiermee verklaart de kascommissie dat op 15 juni 2015 de administratie en   jaarcijfers 2014 van Stichting De regenboog voor Gambia te hebben doorgenomen.

De volgende zaken zijn doorgenomen:

-Bankafschriften (lopende rekening en spaarrekening)                                       -Inkoopfacturen                                                                                                                        -Kwitantie afdrachten in Gambia

De commissie is van mening dat de jaarcijfers een ngetrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014.

De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het  verslagjaar.

w.g. Roelof de Jonge                              w.g. Remco van den Akker